Simsek & Partners © 2009 ē Privacy Policy ē Terms of Use

 

News

 

 

ē Headlines Ľ

 

 

ē Headlines Ľ

 

 

ē Headlines Ľ

 

 

 

 

 

Administratieve dienstverlening

Opzetten en inrichten rekeningschema
Het rekeningschema is een lijst met rekeningnummers met de daarbij behorende omschrijvingen. De rekeningnummers worden gebruikt bij het verwerken van de boekingsstukken in de boekhouding. In het rekeningschema is een verdeling gemaakt tussen balans- en resultatenrekeningen.

Bijhouden van de administratie
Dit betreft het verwerken van de mutaties in de boekhouding. De mutaties zijn vastgelegd in kas- en bankstukken, inkoopfacturen, verkoopfacturen en dergelijke.

Verzorg van aangifte omzetbelasting
Op basis de administratie, wordt periodiek de af te dragen omzetbelasting berekend. Vervolgens wordt het aang tiftebiljet ingevuld.

Opstellen tussentijdse financiŽle overzichten
Vanuit de bijgehouden administratie en met behulp van door de cliŽnt te verstrekken aanvullende gegevens kan iedere maand, elk kwartaal of elk halfjaar een balans en winst- en verliesrekening worden opgesteld. Ook worden toelichtingen en financiŽle analyses verstrekt.

 

Jaarrekening

Samenstellen jaarrekening

Op basis van de administratie en door u te verstrekken gegevens stellen wij een jaarrekening op met de daarbij behorende toelichting. FinanciŽle analyses maken deel uit van het accountantsverslag.

Geconsolideerde jaarrekening
Wanneer sprake is van een onderneming die eigenaar is van andere ondernemingen wordt van alle ondernemingen een samengevoegde balans en winst- en verliesrekening opgesteld. Bij het opstellen van deze samengevoegde balans en winst- en verliesrekening worden de onderlinge vorderingen, schulden en leveringen geŽlimineerd. Door deze eliminatie geeft de jaarrekening een goed inzicht in de cijfers van de groep als geheel.

Opstellen managementletter/adviesbrief
Naar aanleiding van de door ons verrichte werkzaamheden leggen wij relevante bevindingen in een brief vast. Tevens geven wij in deze brief adviezen om tot verbetering van geconstateerde zaken te komen.

Samenstellingsverklaring
In de samenstellingsverklaring zijn de taken en verantwoordelijkheden van zowel u als ons vastgelegd.

Publicatie jaarrekening
Een Besloten Vennootschap (B.V.) dient, afhankelijk van de omvang, een beknopte dan wel uitgebreide jaarrekening bij het Handelsregister te deponeren. Deze gedeponeerde jaarrekening kan door iedereen worden ingezien.
 

Fiscale aangiften

Verzorgen aangifte inkomstenbelasting
Aan de hand van de
jaarrekening en de door de cliŽnt te verstrekken gegevens stellen wij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting op.

Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting
Na het gereed komen van de jaarrekening
van een Besloten Vennootschap (B.V.) verwerken wij de cijfers in de aangifte vennootschapsbelasting. Hierbij houden wij rekening met de fiscaal toegestane aftrekposten.

Bezwaarschriften opstellen
Als de door de Belastingdienst opgelegde belastingaanslag afwijkt van de ingediende aangifte dienen wij een bezwaarschrift in. De redenen die tot het bezwaarschrift hebben geleid, nemen we op in het bezwaarschrift.